Loading...
 
                                                    


                                                              
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ.
                                                 «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

Η Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μaster: «Ογκολογία Θώρακα: σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα».

Το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε Ογκολόγους, Πνευμονολόγους, Ακτινοθεραπευτές, Θωρακοχειρουργούς, Παθολογοανατόμους, Παθολόγους, Νοσηλευτές, Βιολόγους και όλους όσοι εν γένει ασχολούνται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και υποστήριξη των ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γ΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής:
www.sotiria-meduoa.gr και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: www.school.med.uoa.gr

 • Αναλυτικά την Προκήρυξη μπορείτε να την διαβάσετε από εδώ


Πληροφορίες

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»


Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος),

τηλ: 210-7700220, e-mail: thoraciconcology@med.uoa.gr

                                                Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
                           «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός» 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): «ΑναπνευστικήΑνεπάρκειακαιΜηχανικόςΑερισμός» (MSc in Respiratory Failure and Mechanical Ventilation) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020Την διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (Ν.Ν.Θ.Α.) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «Γ. Π. Λιβανός» της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ και σε αίθουσες διδασκαλίας του ιδίου νοσοκομείου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής (ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και τριάντα (30) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη και την προφορική εξέταση, ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

 1. Αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.grammateia.med.uoa.gr)
 2. Aντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 4. Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 6. Δύο Συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές)
 7. Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 8.  Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 9.  Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά  θα κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στο Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Τέρμα κίτρινης γραμμής-Υπόγειο)  από 10/06/2019-30/06/2019, από 15/07/2019-30/07/2019 και από 26/08/2019-10/09/2019, καθημερινά από τις 10:00 πμ έως και τις 14:00 μμ ή  θα αποστέλλεται συστημένα στην ίδια διεύθυνση. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του ΠΜΣ (rfmv-master@med.uoa.gr) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισυνάπτοντας αποδεικτικό της αποστολής.

Η κατάθεση πλήρους φακέλου υποψηφιότητας ακολουθείται από προφορική συνέντευξη, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με e-mail είτε τηλεφωνικώς, όπου θα αξιολογηθεί η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου στα ακόλουθα πεδία:

 • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού συστήματος
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια: ορισμός και στοιχεία παθοφυσιολογίας
 • Νοσολογία αναπνευστικού συστήματος
 • Στοιχεία εσωτερικής παθολογίας (που άπτονται της αναπνευστικής λειτουργίας)
 • Στοιχεία εντατικής θεραπείας και νοσολογίας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210-7763726  ή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο rfmv-master@med.uoa.gr απευθύνοντας το ερώτημα στη Γραμματέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Α. ΚουτσούκουΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΠΜΣ «ΆΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ακαδ. έτους 2019-2020

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γ΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής: www.sotiria-meduoa.gr και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: www.school.med.uoa.gr