Loading...
 
 

Ομάδες Εργασίας

Νέα και Δράσεις της Ομάδας: Επεμβατική Πνευμονολογία

 

Ανασκόπηση πρόσφατων μελετών για τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS)
25 Φεβ 2020

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου προτείνουν το συστηματικό έλεγχο του μεσοθωρακίου  με λήψη δειγμάτων από τους ορατούς με το EBUSλεμφαδένες ≥ 5 mmαπό τους σταθμούς N3 προς τους N1, ανεξαρτήτως των ευρημάτων του PET/CT. Τους τελευταίους 2 μήνες εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία σημαντικές δημοσιεύσεις, οι οποίες ενισχύουν με περαιτέρω τεκμηρίωση την παραπάνω οδηγία, ενισχύοντας την μάλιστα με πιθανούς νέους στόχους, όπως το αριστερό επινεφρίδιο. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον για δομημένη και ουσιαστική εκπαίδευση στο EBUSTBNAπαραμένει υψηλό, με την ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων onlineεργαλείων από διαφορετικές ομάδες ανά τον κόσμο.

Integration of Bronchoscopic Transesophageal Ultrasound Examination of the Left Adrenal Gland into Routine Lung Cancer Staging Workup: A Prospective Trial. DarwicheK. etal. Respiration 2020; 99:43–49

Το αριστερό επινεφρίδιο αποτελεί συχνή εστία μεταστατικής νόσου για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σε προηγούμενες μελέτες έχει περιγραφεί η δυνατότητα λήψης βιοψίας με τη χρήση του linearEBUSμέσω του οισοφάγου (b-EUS). Σκοπός της παραπάνω πολυκεντρικής μελέτης ήταν να εκτιμηθεί αν η εξέταση του επινεφριδίου μπορεί να ενταχθεί στη εξέταση ρουτίνας με linearEBUS (b-EUS). Συμπεριελήφθησαν 313 ασθενείς που παραπέμφθηκαν για EBUS. Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση όταν υπήρχε υποψία κακοήθειας στο αριστερό επινεφρίδιο (LAG). Εξετάστηκε η διαγνωστική ακρίβεια, ο χρόνος της επέμβασης, οι επιπλοκές και η καμπύλη εκμάθησης τεσσάρων έμπειρων EBUSβρογχοσκόπων. Η ανίχνευση του LAGήταν επιτυχής σε ποσοστό 87.5%. Μετά την αρχική καμπύλη εκμάθησης, οι τέσσερις βρογχοσκόποι είχαν συνολικό ρυθμό ανίχνευσης >93%, και ο ρυθμός ανίχνευσης δε συσχετιζόταν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών. Η EUS-B-FNAαποκάλυψε 9 LAGμεταστάσεις, με ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια 75%, 100%, και 99%, αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος για EUS-Bήταν 194.4 s, με 594.8 s για την FNA. Συνολικά, δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Συμπερασματικά, ένας υψηλός ρυθμός ανίχνευσης είναι εφικτός μετά από αρχική περίοδο εκπαίδευσης, με ενσωμάτωση του EUS-bστη ρουτίνα σταδιοποίησης του καρκίνου πνεύμονα με EBUS. (Εικόνα LAG μεμορφολογία «γλάρου» - Seagull sign. Picture courtesy L.M.M.J. Crombag and Jouke T. Annema).

 

The utility and safety of Linear Endobronchial Ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) in the paediatric population Haider Al-Najjar et al. EuropeanRespiratoryJournal 2020; DOI: 10.1183/13993003.02277-2019

Η πρώτη αναδρομική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του linearEBUSσε παιδιατρικό πληθυσμό. Εντάχθηκαν 40 ασθενείς ≤18 ετών με μεσοθωρακική ή πυλαία λεμφαδενοπάθεια. Έγινε χρήση RapidOn-SiteEvaluation (ROSE) σε όλες τις επεμβάσεις, με παρουσία κυτταρολόγου. Οι επεμβάσεις έγιναν με λαρυγγική μάσκα. Συνολικά παρακεντήθηκαν 70 λεμφαδενικοί σταθμοί. Οι διαγνώσεις ήταν φυματίωση (είτε σε καλλιέργεια ή κλινική εικόνα) σε 67.5% (n=27), αντιδραστική λεμφαδενοπάθεια σε 17.5% (n=7) και σε 7.5% (n=3) η επέμβαση έγινε για αποκλεισμό επανενεργοποίησης φυματίωσης. Αιματολογική κακοήθεια (με τελική διάγνωση λεμφώματος) βρέθηκε σε 5% (n=2) και νευροίνωμα με κοκκιωματώδη αντίδραση σε 2.5% (n=1). Δεν υπήρξαν επιπλοκές σε καμία επέμβαση. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, και ενθαρρύνουν τη χρήση EBUSTBNAέναντι χειρουργικών παρεμβάσεων στα παιδιά. Η χρήση του EBUSTBNAείναι περιορισμένη λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών, που δυσκολεύει την καμπύλη εκμάθησης των παιδιάτρων-βρογχοσκόπων. Ειδικά σε αυτή τη μελέτη, οι παιδίατροι συνεργάστηκαν με εκπαιδευμένους στο EBUSβρογχοσκόπους- πνευμονολόγους, θέτοντας ένα πρώτο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των 2 ειδικοτήτων. (Photo courtesy P. Clementsen).
Αναλυτικά η ανασκόπηση πρόσφατων μελετών για τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS)

 

© 2022 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne